Sposób załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

 

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

 1. 1.Edukacja

  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • organizowanie indywidualnego nauczania
 2. Sprawy administracyjne:

  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za Przedszkole.
 3. Sprawy kadrowe:

  • organizacja pracy przedszkola i aneksy
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:
   • zatrudnianie i zwalnianie pracowników, wydawanie zaświadczeń,
   • wydawanie opinii o pracowniku.
 4. Sprawozdawczość:

  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. Archiwum:

  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • uchwały i zarządzenia dyrektora przedszkola.
 6. Finanse przedszkola:

  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu, radzie pedagogicznej i radzie rodziców (projekt planu finansowego).

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie, wypisanie dziecka z przedszkola lub przepisanie na podstawę programową, zaświadczenia, wydawanie decyzji, informacji, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi :
  dyrektor przedszkola (w godzinach 8 - 16).
 2. Odpłatność za przedszkole: kasjer w ustalone dni do 15 -go każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne z rodzicami: nauczycielki grup wg ustalonego harmonogramu.
 5. Zebrania z rodzicami - sprawy organizacyjne (ubezpieczenie dzieci, statut przedszkola, wybór rady rodziców, godziny pracy poszczególnych oddziałów) - dyrektor

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
odpowiada: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
wytworzył: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
data: 20-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 410