Informacje nieudostępnione

Postawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).
  • Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
  • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
  • Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć do Dyrektora Przedszkola.

OPŁATY

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Przedszkole będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

Dostęp do informacji jest płatny w wysokości:

  1. za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-4 0,50zł za każdą stronę,
  2. zapisanie informacji na nośniku informatycznym: na dyskietce 3,5 i CD-ROM będącej własnością Przedszkola - 2,00zł,
  3. za przesłanie drogą pocztową: kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku opłat pocztowych za przesyłki listowe, zwiększone o 2,00zł,informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.

O wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje " bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Wniosek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
odpowiada: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
wytworzył: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
data: 20-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 06-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 431